Hopp til hovedinnholdet

Høringer og uttalelser

Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Vår erfaringskompetanse innen psykisk helse er sammen med fagkompetanse avgjørende for utviklingen av gode psykiske helsetilbud i Norge. Et av Mental Helses mål er å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet.

Mental Helse er høringspart til mange offentlige rapporter, planer og retningslinjer. Dessuten vedtar vi egne politiske uttalelser. Innhold i dette vil du finne på denne siden.

Mental Helse avholdt landsstyremøte helgen 30. mai til 1. juni. Det ble vedtatt to uttalelser: én om lavterskeltilbud i kommunene og én om behandling av traumelidelser. 

Landsmøtet vedtok to politiske resolusjoner i helgen. Det er "En verdig mottagelse" og "Innsparinger på kort sikt kan bli dyrt på lang sikt".

Mental Helse stiller seg positiv til forslaget om en lovfesting av lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgssektoren. Organisasjonen har både i forkant og i etterkant av innføringen av den nye helse- og omsorgsloven påpekt behovet for en kvalitetsforskrift i kommunen. Vi legger derfor til grunn at en standard for hva gode helse og omsorgstjenester er danner grunnlaget for en slik politisk prosess.

Det kan synes som om endringene i hovedsak baserer seg på en situasjonsbeskrivelse som er tilpasset den somatiske delen av helsetjenesten. Problembeskrivelsene treffer i liten grad de tjenester vi opplever brukerne av det psykiske helsevernet møter, der realiteten er at det i liten grad finnes målrettede habiliterings – og rehabiliteringstjenester for denne pasientgruppen i kommunene.

Mental Helse mener at pasienter og pårørende har behov for en helsetjeneste som fremmer personens autonomi, integritet, personvern, samtykke og sørger for kvalitet i helsetjenestene. Derfor må opprettelse av nye sentrale helseregistre, uten samtykke fra den registrerte, ikke etableres ved forskrift fastsatt av Kongen i Statsråd, men videreføres som i dag da det kreves lovhjemmel vedtatt av Stortinget for å etablering av hvert enkelt register. Dette ivaretar demokratiske prosesser og sikrer personvern og demokrati.

Rapporten «Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktspsykiatriske sentre» er en god rapport med mange kloke grep som Mental Helse støtter.

Ønske om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en sak Mental Helse har fremmet i mange sammenhenger igjennom flere år. Sist i forbindelse med høring til Statsbudsjett 2013. Vi ble derfor glade når regjeringen nå har foreslått å rettighetsfeste denne ordningen.

Mental Helse ser med stor uro på nedbyggingen av psykiske helsetilbud i spesialisthelsetjenesten, samtidig som det ikke bygges opp nye lokale tilbud i kommunene.

Vedtekter, Samfunnspolitisk program og Strategidokument er revidert og på vei ut til lokal- og fylkeslagene.

Finansieringsordningen til samhandlingsreformen med både dagsbøter for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering, gjelder kun for somatiske helsetjenester. Som en konsekvens av dette prioriterer kommunene å bygge ut somatiske helsetilbud.

Mental Helse har startet forberedelsene til Landsmøtet 2013. Det er nedsatt to utvalg som skal utarbeide forslag til nye vedtekter og nytt organisasjons- og sosialpolitisk program. Vi ønsker innspill fra alle ledd i organisasjonen til dette arbeidet, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Det er viktig å styrke arbeidsmulighetene for personer med redusert arbeidsevne, og det er behov for å øke innsatsen overfor disse målgruppene.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ønsker å høre hvilke erfaringer og råd folk flest har rundt det å bo. Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om boligpolitikk som legges fram ved årsskiftet.

I forbindelse med regjeringens høring om kvalitet og pasientsikkerhet, har Mental Helse valgt å prioritere fokuset på brukermedvirking, samhandling, kompetanse og informasjon.

En rekke tragiske volds- og drapssaker har de siste årene blitt relatert til psykisk syke. Både medieomtale og rettsbehandling har bidratt til å befeste oppfatningen av at psykisk syke er farlige. Bruken av psykiatrisk sakkyndige og deres innflytelse både i straffesaker og sosiale saker er økende, og har slik sett bidratt til dette.

Arbeidsdepartementet har sendt på høring NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak. Mental Helse er høringspart og har sendt dokumentet på intern høring i organisasjonen slik at organisasjonen har mulighet til å komme med innspill.

Mental Helse har sendt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet på "revidert fastlegeforskrift".

Mental Helse har sendt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet på NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, også kalt "Paulsrudrapporten"

Mennesker med lidelser relatert til rus og psykisk helse (ROP) faller ofte mellom to stoler i behandlingsapparatet, til tross for at denne gruppen virkelig har behov for en helhetlig behandling.

I forbindelse med at regjeringen skal legge frem Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i 2012, har Helse- og omsorgsdepartementet laget et nettsted hvor alle kan komme med synspunkt på viktige tema i dette arbeidet.

Høringen gjelder: Revidert fastlegeforskrift

Høringen gjelder: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser.

Mental Helse har med stigende uro sett hvordan kommunene og helseforetakene gradvis, etter opptrappingsplanenes avslutning, på nytt reduserer tilbudet til mennesker med psykiske helseproblemer. Landsstyret i Mental Helse ber om at psykisk helse og rus prioriteres på lik linje med annen helse innen samhandlingsreformen, og at Storting og Regjering setter en stopper for nedskjæringene innen psykisk helsevern.

Et samlet pasientnorge deler Mental Helses ønske om styrket rettsikkerhet for dem som trenger samfunnets ivaretagelse og omsorg. FFOs kongress har gått inn for å samle alle tvangshjemler i helse og sosiallovgivningen. Landstyret i Mental Helse ber derfor om at regjeringen uavhengig av høringsfristen på Paulsrudutvalgets innstilling, straks iverksetter arbeidet med å nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal utarbeide et nytt felles lovverk.

Her kan du lese Mental Helses høringssvar på NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpolitikk for framtiden.

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjett for 2012 har Mental Helse hatt mange besøk på Stortinget.

Her kan du lese Mental Helses høringssvar på forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunenes Sentralforbund tolker Statsbudsjettet slik at utgiftene til kommunene øker mer enn inntektene, samtidig som de får flere oppgaver å ha ansvar for. Mental Helse er derfor bekymret for kommunenes muligheter til å få på plass gode helse- og velferdstjenester.

Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet har send på høring NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpolitikk for framtiden.

Helse-og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, også kalt ”Paulsrudrapporten”.

Høringen gjelder: Samhandlingsreformen – forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Karin Yrvins stilte en viktig interpellasjon om arbeid og psykisk helse. Dessuten deltok vi i høring hos Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med ny kommunal helse- og omsorgslov og Nasjonal helse- og omsorgsplan.

For mennesker med psykiske helseproblemer er det viktig med rehabilitering, oppfølging og deltagelse i nærmiljøet basert på egne verdivalg. Det er derfor viktig å sikre at ordninger som kan bidra til dette lovfestes i kommunene.

Med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene et større ansvar for fremtidens helse og omsorgstjenester. Flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten og ut i kommunene. Samtidig får kommunene stor frihet til hvordan de vil organisere tilbudene og hvordan de vil fylle tjenestene med innhold og kompetanse.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.