Psykisk sykdom og tilregnelighet ved kriminelle handlinger

En rekke tragiske volds- og drapssaker har de siste årene blitt relatert til psykisk syke. Både medieomtale og rettsbehandling har bidratt til å befeste oppfatningen av at psykisk syke er farlige. Bruken av psykiatrisk sakkyndige og deres innflytelse både i straffesaker og sosiale saker er økende, og har slik sett bidratt til dette.

Det er vanskelig å finne gode kanaler for saklig informasjon som når ut til befolkningen i sin alminnelighet. Konsekvensen er at det har vokst frem en feilaktig forståelse av at det er sammenheng mellom psykiatriske diagnoser og drap. Det er vanskelig å skille fakta fra forutinntatte oppfatninger i et samfunn som aksepterer og baserer tiltak på formell sammenblanding av diagnosebegreper og juss.

Olsenutvalgets NOU 2010:3 om Drap i Norge 2004 – 2009 peker blant annet på følgende: ”Når man tar hensyn til kjente risikofaktorer utover psykisk helse, er personer med psykisk lidelse ikke lenger overrepresentert i det hele tatt, blant gjerningspersoner”.

I alvorlige volds- og drapssaker der psykisk syke er involvert, er det vanlig at det foretas en vurdering av den tiltaltes tilregnelighet, ofte med konklusjon om at vedkommende ikke var tilregnelig fordi vedkommende var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Strafferettslig tilregnelig er et uttrykk for den mentale sunnhet og modenhet som etter loven er forutsetningen for straffeansvar. Den som ikke vurderes som strafferettslig tilregnelig, kan ikke idømmes straff. Konklusjonen om strafferettslig tilregnelighet fastsettes av rettsinstansen etter vurdering og innstilling av rettspsykiatrisk sakkyndige.

Begrepet ”sinnsyk” som var benyttet i den opprinnelige formuleringen i Straffeloven av 1902, ble senere endret til ”psykotisk”. I dagens straffelov er det formulert slik i § 44. ”Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke.”

Psykose er betegnelsen på en mental sykdomstilstand som blant annet kjennetegnes ved visse kriterier knyttet til virkelighetsopplevelsen hos den syke. Det helsefaglige begrepet ”psykotisk” er imidlertid ikke uforenlig med evnen til å handle rasjonelt og planmessig. Når det juridiske begrepet ”utilregnelig” baseres på det helsefaglige begrepet ”psykose”, rammer det ikke bare den tiltalte, men hele gruppen av mennesker som har eller har hatt samme diagnose.

Dagens praksis for fastsettelse av tilregnelighet er uegnet fordi den stammer fra en fortid som bygger på oppfatninger om psykisk syke som dagens samfunn bør ta avstand fra. Den bidrar til å stigmatisere en stor befolkningsgruppe fordi det blir satt likhetstegn mellom diagnose og kriminell handling. Stigmatiseringen har negative helsemessige konsekvenser for mange mennesker, vedlikeholder fordommer og bidrar til feilinformasjon i befolkningen.

Mental Helse vil understreke at samfunnets strafferettslige reaksjonsformer fortsatt må nyanseres i forhold til tilregnelighet, men at den juridiske vurderingen av skyldspørsmålet og vurderingen av den tiltaltes forutsetninger må få et klarere skille.

Mental Helse mener at dagens anvendelse av begreper er uklare, og stammer fra en fortid der psykisk sykdom var jevnført med galskap. Med dagens kunnskap, bør det være tid for en revisjon av kriteriegrunnlaget for vurderingen av strafferettslig ansvar og tilregnelighet og at anvendelse av diagnoser må anses som uegnet.

Mental Helse ber om at gjeldende praksis blir utredet, og at det foretas en rydding mellom helsefaglige og juridisk faglige begreper og behov. Strafferettslig ansvar må ta utgangspunkt i det enkelte individs personlige egenskaper og forutsetninger for å skjønne sine handlinger og konsekvensene av dem. Diagnose må ikke være et kriterium. Vurdering av tilregnelighet må knyttes til vurdering av kognitive – forstandsmessige – evner, ikke bare til en vurdering av sannsynligheten for en grad av fortegnet eller avvikende virkelighetsopplevelse. 

Vedtatt av Landsstyret i Mental Helse
2.6.2012

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.