Felles lov om tvang må iverksettes

Kari Paulsrud, leder av "Paulsrudutvalget" og medlem i utvalget Børre Oscar Bilset Gundersen var på besøk hos Mental Helse i Skien under arbeidet med NOU 2011:9. Hensikten var å få innspill fra en brukerorganisasjon.

- Det må nedsettes et utvalg nå som starter arbeidet med å samle tvangslovgivningen innen helse- og sosialsektoren, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse. Nylig ble Mental Helses innspill på høringen ”Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet” sendt Helse- og omsorgsdepartementet.

- Det er diskriminerende og stigmatiserende at mennesker som trenger psykiske helsetjenester på et spesialistnivå har en egen særlov – Lov om psykisk helsevern. I dag er det flere lover som legitimerer bruk av tvang. Det gjør at bruk av tvang gjennomføres på ulike måter, avhengig av kulturer og praksis. En felles tvangslovgivning vil sikre samme juridiske utgangspunkt for vurdering. Det er funksjonsnivå, ikke diagnose, som skal avgjøre tvangsbruk, sier Bjørn Lydersen.

Lovutvalg deler Mental Helses syn
 Høringen " Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet", også kalt Paulsrudrapporten, hadde høringsfrist til først i februar. Det var 28. mai 2010 regjeringen oppnevnte et lovutvalg for å utrede regler om tvang innen psykisk helsevern. Rapporten ble levert litt over et år senere.

-Vi er glad for at et samlet lovutvalg i forordet til rapporten deler Mental Helses syn på at tvangslovgivning ikke skal gjelde særskilte grupper, sier Geirr Abelsen, nestleder i Mental Helses sentralstyre.

Mental Helse mener generelt at bruk av tvang er en sterk inngripen i den enkeltes integritet. Mange opplever dette krenkende, og vi vet det kan forlenge sykdomsforløpet. Bruk av tvang kan også skade relasjonen til behandler. Mental Helse er i prinsippet mot bruk av tvang, kun i unntatte tilfeller kan slik praksis være nødvendig.

- Endring av lovverk alene er ikke nok for å få bukt med tvangsbruken, mener Lydersen. Innenfor dagens lovverk er det store geografiske forskjeller i bruken av tvang. Tvang i psykisk helsevern varierer, og totalt sett ligger Norge høyt internasjonalt i slik praksis.

- Det betyr at det er mye mer enn lovverk som bestemmer bruken av tvang. Dette handler om hvordan ledelsen prioriterer dette området, hva slags kultur og holdning man har, kunnskap og arbeidsmetoder. Hva slags bevissthet har ledelsen i forhold til alternativer til bruk av tvang? Det er også viktig med godt utbygde lokale psykiske helsetjenester, samt samarbeidsavtaler på de ulike tjenestenivåer.

Målsett tvangsbruken
 - Nå er det på tide at vi setter oss mål for redusert tvangsbruk. Til tross for nasjonale strategier for redusert bruk av tvang har ikke tallene gått ned. I tillegg til å endre lovverket bør vi også målsette tvangsbruken. I Finland har man satt seg det mål å redusere bruken av tvang med 40 prosent. I Danmark ønsker man å redusere med 30 prosent i løpet av de neste årene.
 
 I sitt høringssvar til rapporten ”Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet” er Mental Helse enig i en del av forslagene. Blant annet at vektleggingen av det å være i stand til å forstå konsekvensene av sine valg – å ha beslutningskompetanse. Har man beslutningskompetanse bør loven sikre at det ikke brukes tvang mot deg.
 
 Mental Helse er også enig i vektleggingen av forhåndserklæringer. Det du har sagt på forhånd skal tillegges vekt hvis du kommer i den situasjon at du ikke kan ta beslutninger selv. Mental Helse ønsker da at juridisk bindende forhåndserklæringer skal trå i kraft.

Mental Helse er svært kritisk til at det åpnes for å kunne holde tilbake selvmordstruende. Paulsrudutvalget ønsker å utvide muligheten til å bruke tvang overfor denne gruppen. Mental Helse mener derimot at det eksisterende lovverket er godt nok her, og begrunner med at tvang kan oppleves som en alvorlig krenkelse.
 
 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.