Hopp til hovedinnholdet

2010

Trenger vi et eget ombud for menneskerettigheter her i landet? Debatten er i gang, etter at Norge innrømmet at ikke alt står bra til med menneskerettighetene, ikke bare i den store verden, men også her i idylliske Norge. Pasienter som er innlagt i psykisk helsevern er blant de gruppene som er mest utsatt for brudd på menneskerettighetene.

Marianne Røiseland (44) er ansatt som generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun sluttet som informasjonssjef i TV 2 ved årsskiftet, og har tidligere vært journalist og nyhetsleder i Bergens Tidende i til sammen ti år.

Mental Helse mener at satsning på kompetanse, åpenhet, forebygging og erfaringskompetanse er nødvendig for å skape et sunnere arbeidsliv – med både flere i jobb og et redusert sykefravær. Disse nøkkelordene bør reflekteres inn i den nye IA-avtalen.

36 prosent av dem med psykiske helseproblemer sier de aller fleste på arbeidsplassen vet dette. En av fem har aldri fortalt til verken leder eller kolleger at de sliter psykisk. Det viser en ny undersøkelse blant Mental Helses medlemmer. Formålet med undersøkelsen var å vite mer om hva som skal til for at personer med psykiske problemer skal komme i jobb, eller fortsette å stå i arbeid

Gjennom godt skolerte ansatte i barnehager kan barn bli bedre rustet til sosiale ferdigheter som selvkontroll og empati. Dette vil igjen forebygge mobbing, skriver Mental Helse i et innspill til Stortingsmeldingen Kvalitet i barnehagen.

Personer med psykiske lidelser blir taperne hvis Skedsmo 3. mars vedtar å kutte i kommunens psykiske helsetilbud slik budsjettforslaget for 2010 legger opp til. Lørenskog har allerede brukt sparekniven på tilsvarende tjenester til barn og unge. Kuttene skjer i strid med rikspolitiske signaler og faglige anbefalinger, heter det i denne pressemeldingen fra Psykologforeningen og Mental Helse.

Skoleopplegget venn1 er en suksess, og blir stadig mer etterspurt av videregående skoler. Derfor utdanner vi også flere ungdomskontakter fortløpende, sier Sara Sandberg Vik i Mental Helse. Neste kurs er prosesslederkurs 13. og 14. februar på Soria Moria.

En undersøkelse blant Mental Helses medlemmer viser at det er mulig å komme tilbake til jobben, eller beholde den jobben du har, selv om du har psykiske plager. Det avgjørende er hvordan du selv opplever at helsetilstanden er, og viljen til å holde på jobben.

Mental Helse er positive til mye av det ekspertgruppen har lagt fram av forslag for å redusere sykefraværet. Ved å prioritere graderte sykemeldinger, tror Mental Helse det vil bli økt behov for dialog mellom den sykemeldte, arbeidsgiver, Nav og legene.

Tvangsbruken i psykisk helsevern har ikke gått ned, til tross for fagre løfter og velvillige planer. Vil du lære mer om tvang og psykisk helse? Her kan du laste ned et forslag til studieopplegg. Landsstyret i Mental Helse har bedt fylkeslagene om å uttale seg om forslaget innen 1. april i 2010.

- Selv om team Joddski røk ut i semifinalen på TV2's program Det store Korslaget, har koret satt fokus på et tabubelagt emne som angår alle, men som det fremdeles er vanskelig å snakke om, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse, som var til stedet under TV-programmet.

- Arbeidsfravær som skyldes psykiske helseproblemer står som et av de områdene det rettes et spesielt fokus mot når forhandlingene om IA-avtalen nå er i gang. Mental Helse etterlyser deltakere med brukererfaring i den prosessen, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse

Etter kongressen midt i januar, står Mental Helse sterkt i ledelsen av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. Både Anne Grethe Klunderud og Adrian Tollefsen er med i hovedstyret – Klunderud for Mental Helse og Tollefsen for Unge funksjonshemmede, som er et samarbeidsorgan av 30 organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer. Han er også styreleder i Mental Helse Ungdom.

Dersom Team Joddski skulle gå ut som seierherrer fra Det store korslaget, er Mental Helse sikret midler. Etter forrige helgs spennende korslagavstemning, tar teamet ingen sjanser. Nå har de opprettet de en konto i Nordlandsbanken med oppfordring til næringsliv og privatpersoner om å gi sitt bidrag.

Sentralstyret i Mental Helse ber om innspill fra fylkeslagene til organisasjonens holdning til behandling av rusmisbruk og psykisk lidelse. ”Psykisk helse og rus” blir et satsingsområde for Mental Helse, og vi vil ha forslag til hvilke tiltak organisasjonen bør gå inn for. Frist for tilbakemelding er 1. april 2010.

Even Sundby jobbet som kapellan i Oslo da han en søndag kveld kom hjem etter en 15 timers arbeidsdag og teppet gikk ned. Etter mange år borte fra arbeidslivet er han nå tilbake i 50 prosent jobb. Tirsdag 19. januar blir Sundby intervjuet på God morgen Norge på TV2.

- Angst er en uhyggelig følgesvenn, det er som å ha høydeskrekk på bakken! Angst er panikk, du løper fra deg selv, vanskelig å beskrive hva det er men det er en forferdelig lidelse, sier skuespilleren til TV2, som denne uka setter menn og psykisk  helse på dagsorden.                    

Vi opplever nå at helseforetakene kutter i tilbudet, uten at kommunene bygger opp et alternativ. I forbindelse med omstillingene som skjer i Sykehuset Innlandet, ser Mental Helse Oppland og LPP Gudbrandsdalen med stor bekymring på situasjonen for brukere og pårørende som er avhengige av et velfungerende tilbud innen psykisk helse.

Psykiatriforeningen advarer mot bruk av anbud i psykiatrien. Flere eksempler på uheldige følger av en omorganisering basert på disse anbudsprinsippene kan nå sees i hele landet både innen psykiatri og innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

- Jeg er sjokkert. Rapporten viser at verken brukeren eller de pårørende blir hørt. Uten informasjon fra dem er det et lotteri å stille riktig diagnose, sier leder i Mental Helse Sør Vest, Gurid Øygard. Etter Helsetilsynets krasse kritikk av Helse Fonna i vår, fikk Price Waterhouse Cooper (PWC) i oppdrag å granske helseforetaket. Nå er rapporten offentliggjort.

Sentralstyret som ble valgt på landsmøte i slutten av oktober har hatt sin første samling - på Frogner hovedgård hvor Mental Helses administrasjon holder til. - Dette har vært en god oppstart. Det nye styret har en bredde i sin referansebakgrunn, med både pårørendekompetanse, egenkompetanse og fagkompetanse, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Ett av de få praktiske tiltakene for å motvirke utstøting fra arbeidslivet – Arbeidslivstelefonen – er i fare for å bli nedlagt neste år. Torbjørn Røe Isaksen (H) Telemark har tatt saken opp med arbeidsministeren og spurt om hun vil bidra med de nødvendige midler for at Arbeidslivstelefonen kan opprettholdes.

Tom for gode gavetips til jul? Med flotte refleksvester kan Mental Helse redde liv i vintermørke! Mens du likevel er innom siden vår, bør du kikke på Mental Helse-butikken: Kanskje du får noen gode ideer til noen som fortjener en gave, eller kanskje til deg selv?

Mental Helse støtter et forslag i Stortinget om å etablere psykiatriambulanser i alle landets fylker. I dag blir mange pasienter hentet av uniformerte politifolk, også i tilfeller hvor det ikke er nødvendig. Det er gode erfaringer med ”psykebilene” i Bergen og Stavanger.

Slik kan FFOs høringskonferanse til den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester oppsummeres. Det at lovforslaget legges frem samtidig med forslag til ny lov om folkehelse og nasjonal helse- og omsorgsplan, gjør det ikke mindre omfattende og enklere å forstå.

35 prosjekter som er søkt gjennom Mental Helse fikk i alt 11,7 millioner fra Extrastiftelsen, da midlene for neste år ble delt ut 23. november. Dette er ny rekord, nesten to millioner mer enn for ett år siden. Mental Helse er dermed den tredje største av i alt 268 søkerorganisasjoner.

Etter 4 års drift og med 20.000 besvarte meldinger, er Sidetmedord.no nå etablert som en trygg og godt brukt nettjeneste. Arne er ansatt som veileder på nettjenesten. Han har vært med fra starten og kan derfor si noe om hva slags erfaringer han har gjort seg i løpet av disse 4 årene. - Alle de gode tilbakemeldingene vi har fått kan tyde på at det hjelper å skrive om tanker og opplevelser som kan være vanskelige å håndtere.

Aktiv jobbing for å få nyvervede medlemmer innbetalt og registrert helt til siste stund gjorde at det ble en meget spennende innspurt på vervekampanjen 2010. Og innsatsen gav belønning: Mental Helse Nærøy og Vikna som lå på tredje plass for en uke siden gjorde en kjempejobb på slutten og gikk inn på førsteplass som det lokallaget som har vervet flest nye medlemmer denne høsten.

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.

-Det er jevnt løp mellom Mental Helse Gran og Mental Helse Sauda i kampen om å bli det lokallaget som har vervet flest nye medlemmer, forteller Håkon Røsaker, organisasjonskonsulent i Mental Helse. Og Mental Helse Nærøy og Vikna ligger rett bak.

Ut fra tanken om at alle mennesker i Norge skal ha like muligheter og rettigheter mener Mental Helse det er mange argumenter for å fjerne Lov om psykisk helsevern. En opprettholdelse av særlovgivningen synes blant annet klart å bryte med bestemmelser og intensjonen i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Når det gjelder bruken av tvang skal de eneste kriteriene for slike tiltak være vurdering av at den enkelte har manglende samtykkekompetanse eller er til fare for seg selv eller andre. Samtykkekompetanse som innslagspunkt for bruk av tvang overflødiggjør derfor debatten om de enkelte tilleggskriterium.

Fra 1. november 2010 er noen av Mental Helses vedtekter endret. Organisasjonens navn var tidligere Mental Helse Norge, selv om også Mental Helse ble brukt i profileringssammenheng. Nå heter vi gjennomgående Mental Helse.

Mental Helse høstet mange godord i løpet av landsmøtet på Ringsaker. Med sitt vedtak om å fjerne lov om psykisk helsevern ble ord som epokegjørende brukt. Norsk Psykologforening sa kunnskapen Mental Helse representerer er helt grunnleggende for at psykologer skal gjøre en god jobb.

En omfattende prosess i Mental Helse lå til grunn da landsmøte enstemmig gikk inn for å fjerne særloven – lov om psykisk helsevern. Landsmøtet mener også at all tvangslovgivning innenfor helse- og sosialtjenesten må samles i en felles lov. – Ved enighet om dette blir vi bedre hørt utad, sa Torbjørn Garberg, nestleder i Mental Helse

Anne Grethe Klunderud ble enstemmig valgt som landsleder i Mental Helse, og fortsetter som landsleder i tre nye år. For første gang i Mental Helses historie er også et sentralstyremedlem med flerkulturell bakgrunn valgt inn i sentralstyret.

- Vi skal vise dere tilliten verdig, sa Adrian Lorentsson nestleder i Mental Helse Ungdom før landsmøtet skulle stemme over forslaget om at Mental Helse Ungdom skulle bli en selvstendig ungdomsorganisasjon. Leder Adrian Tollefsen forsikret landsmøtedelegatene om at de skulle forsette det gode samarbeidet med Mental Helse i fremtiden.

De siste dagene i oktober holder Mental Helse sitt landsmøte på Rica Hotel Hamar i Ringsaker kommune. Tillitsvalgte, ansatte og gjester skal samles, og innen oktober er omme skal blant annet et nytt handlingsprogram for de neste tre årene vedtas.

Geirr Abelsen er oppnevnt som medlem av et utvalg som skal gi arbeidsminister Hanne Bjurstrøm konkrete råd om hvordan unge mennesker med funksjonsnedsettelser lettere skal komme i arbeid. Geirr sitter i sentralstyret i Mental Helse.

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid lanserer i dag (onsdag 20.10) ”psykiskhelsearbeid.no.Det nye nettstedet skal bli et nyttig verktøy for alle som jobber med- eller er interesserte i psykisk helsearbeid.

Da har du nå muligheten til å påvirke regjeringens arbeid med ny Nasjonal helse- og omsorgsplan. I motsetning til andre høringer som kun blir sendt bestemte høringsinstanser, er denne planen lagt ut til åpen høring. Det betyr at alle har mulighet til å komme med sine innspill.

Helsedirektoratet og NAV gjennomfører denne høsten kampanjen "Sees i morgen!" - om psykisk helse i arbeidslivet. Hensikten er å oppnå mer åpenhet, mer forebygging og bedre tilrettelegging på arbeidsplassene. Kampanjen er et av virkemidlene i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, og hovedmålgruppene er arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere.

Det er hard konkurranse om hvilket lag som skal stikke av med førstepremien i Mental Helses vervekampanje. Til nå har Hedmark og Oppland skilt seg ut som storververe, men det er fortsatt tid for flere å melde seg inn i vervekampen når vi går inn i siste kampanjeuke.

Det var stor stemning i Bodø fengsel da de omlag 50 innsatte nylig fikk oppleve tung nordnorsk hip-hop på nært hold. Mental Helse ble invitert med på konserten av den kulturelle skolesekken, Nordland fylkeskommune, i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

Vi blir stadig flere i Mental Helse. De første ukene nå tar vi jevnlige opptellinger av nye medlemmer. I den første telleuka, fra 4. til 8. oktober, var tilstrømningen dobbelt så stor som i samme uke i fjor, da det ikke var vervekampanje.

De fire regionale helseforetakene samlet ca 200 deltakere til nasjonal strategikonferansen innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling med tema LA OSS FÅ DET TIL Å VIRKE på Rica Hell Hotell i Stjørdal. Det er skrevet og sagt mye fint om mindre tvang, og bedre behandling, dyktigere folk og mer brukermedvirkning. Nå må det skje noe praktisk også.

Folk som la byturen innom torget i Skien fredag formiddag, fikk både en kraftig suppe, kaffe, frukt, underholdning og en liten tankevekker, alt gratis. Skien kommune og Mental Helse Skien sto for arrangementet, som spredte varme i råkalde bygater.

Rusomsorg, samhandlingsreform og psykologer til kommunen er blant de prioriterte satsingsområdene i Statsbudsjett 2011. Rusomsorgen kommer styrket ut, med 100 millioner ekstra og en forlenget opptrappingsperiode og Mental Helses Hjelpetelefonen omtales positivt i årets statsbudsjett, som får mer å rutte med i 2011.

Første uka i oktober er starten på både Verdensdagen for psykisk helse og Mental Helses vervekampanje 2010. 10. oktober er den internasjonale dagen for Verdensdagen for psykisk helse, som markeres både denne uka og neste. Tema er arbeid og psykisk helse.

-Det er stor stas med pris, men det er trist det fortsatt er slik at vi fremdeles trenger en pris for å være åpne om psykiske lidelser og problemer, sa Arnhild Lauveng. I ti år var hun på institusjon med diagnosen kronisk schizofreni – men holdt fast ved drømmen om å utdanne seg til psykolog og komme i arbeid – og klarte det. Nå er hun doktorgradsstipendiat og spesialist i klinisk samfunnspsykologi.

Tirsdag 5. oktober legger Regjeringen frem statsbudsjettet for 2011. Mental Helse er spent på hvilke økonomiske prioriteringer Regjeringen velger å gjøre, spesielt innenfor psykisk helse.

I administrasjonen til Mental Helse handler mye om det nært forestående landsmøte, 29-31 oktober. Her pakkes landsmøtepermer og sendes ut fortløpende. De nordligste fylkene, samt noen vestlandskommuner prioriteres først på grunn av postgangen.

En uke før høstens store vervekampanje i Mental Helse strømmer fremdeles bestillingene på. Fylkes- og lokallag har til nå sluttet svært godt opp om kampanjen, men det er fremdeles mulig å bestille de røde t-skjortene. Kampanjetiden er satt til 4-22. oktober

- De nye kravene for å få førerkort er urimelig og stigmatiserer mennesker med psykiske lidelser, sier Mette Kammen, generalsekretær i Mental Helse. Organisasjonen har fått flere henvendelser fra medlemmer som er redd for å miste førerkortet etter de nye reglene trådde i kraft 1. juni i år.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse(erfaringskompetanse.no) samlet over to dager sentrale personer fra brukerorganisasjonene og fagfeltet, men også representanter fra Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet til konferanse i Trondheim. Et rikt sammensatt program med stort fokus på brukerkompetanse.

Det er ofte enkle tiltak som skal til for å redusere bruken av tvang. Hvorfor er det da så vanskelig å gjøre noe med det? Slik innledet Anne-Grethe Skjerve i Rådet for psykisk helse, konferansen i forbindelse med presentasjon av rapporten Frivillighet før tvang.

Mental Helse Grong tar gjerne de røde verve-skjortene på når de har sine faste gla-dans kvelder. Mange har blitt med i Mental Helse på grunn av dansekveldene våre, sier Bente Vindsetmo, leder i Mental Helse Grong.

Med godt synlige røde t-skjorter, vervekort og flotte vervepremier er Mental Helse i gang med høstens store vervekampanje. Kampanjetiden er satt til 4-22. oktober. Med medlemsbladet Sinn & Samfunn, som sendes ut i uke 37, vil nylagede vervekort bli sendt til alle medlemmer.

Mental Helse Bodø har OK sponsorer. I fjor rant det inn penger fra Team Joddskis innsats i det store Korslaget, og nå har laget fått inntekter av hårklipp og ølglass under Parkenfestivalen i helga. Pengene går blant annet til å skaffe ledsagere til folk som ikke tør dra på tur alene.

Mental Helse Akershus reagerer kraftig på den planlagte omorganiseringen av akuttfunksjonene ved DPSene ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Den omorganiseringen man legger opp til, med å samle akutteamene og krise- /observasjonssengene ved de tre DPSene til Lillestrøm DPS, innebærer i realiteten en nedskjæring i tilbudet til mennesker i akutt psykisk krise.

Søndre Oslo Brukerråd samlet helsepersonell, brukere og pårørende til seminar på Holmlia i går. Tema var blant annet hvordan fagfolk kan utvikle psykisk helsevern i tråd med brukernes egne erfaringer.

Nylig stengte psykiatrisk dagsenter i Skudeneshavn. Først etter at vedtaket var fattet, ble brukerne informert. Gurid Øygard i Mental Helse er sint og skuffet.

Mental Helse Akershus hadde en veldig sterk mistanke om at Skedsmo kommune gjorde noe ulovlig ved å kreve egenbetaling for de psykiatriske tjenestene. Skedsmo kommune har i over ett og et halvt år krevd inn nær 400.000 kroner ulovlig fra psykiatriske pasienter. Nå skal kommunen betale tilbake pengene som pasientene urettmessig har betalt, skriver Romerikets blad.

Amaliedagene 20-25 august er en bruker- og overlevendefestival i Oslo med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i uka rundt Amalie Skrams fødselsdag 22. august. Årets festival henter inspirasjon fra ildsjelene, både fra brukerbevegelsens egne krefter, men også krefter utenfra som kan begeistre og vise vei til frihet, menneskerettigheter og egne krefter hos oss alle.

En hyttetur kan fort gå over styr med kombinasjonen psykisk ubalanse og alkohol. Hjelpetelefonen som Mental Helse driver får flere telefoner fra pårørende som er bekymret for familiemedlemmers misbruk av alkohol i ferien. Ca. 5 prosent av de som ringer Hjelpetelefonen oppgir at de sliter med rusproblemer.

Regjeringen styrker nå sin satsing på psykologer i kommunene, og gir støtte til ansettelse av 21 nye psykologer. Dette kommer i tillegg til at over 50 kommuner fikk slik støtte i fjor. – Mental Helse er positive til satsingen, men ber om at den evalueres fort, slik at det på sikt kan bli en del av det faste tilbudet i kommunene, sier Anne-Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

De tre viktigste ingrediensene til et godt arbeidsmiljø er at de ansatte har ENGASJEMENT, at de føler MESTRING, OG TRIVES. Trivsel er de ekstra tingene som at man blir sett og føler tilhørighet, forteller de som ringer inn til Arbeidslivstelefonen.

På kongressen til Nordiska Föreningen för Social och Mental Helsa i Oslo er tidligere landsleder i Mental Helse, Erling Jahn, gjenvalgt som leder. Den nordiske foreningen vedtok et manifest som legger stor vekt på åpenhet og alminneliggjøring av psykisk sykdom, og brukermedvirkning.

- Deltakerne fikk med seg et håp om at ting kan la seg løse, sier landsleder Anne Grethe Klunderud etter en vellykket samling for mentorer og folk som vil inn i arbeidslivet, selv om de har psykiske plager.

- Det er lett å være seg selv sammen med mennesker som selv har kjent på smerten, sier nestleder i Mental Helse Sola, Margaret Jakobsen. Engasjementet i lokallaget gjør henne både gladere og friskere.

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en sysselsettingsstrategi. Mental Helse er en av seks organisasjoner som har fått anledning til å bidra i denne prosessen. Regjeringspartiene i Arbeids- og sosialkomiteen, rådgivere, politisk ledelse i Arbeidsdepartementet og statsråd Hanne Bjurstrøm hadde samlet organisasjonene hvor tema var hvordan vi kan inkludere flere i det ordinære arbeidslivet, og hindre at folk faller fra.

Utkast til nytt sosial- og organisasjonspolitisk program og vedtekter, samt selvstendiggjøring av Mental Helse Ungdom var viktige tema da Mental Helse hadde landsstyremøte 28-30 mai. – Nå må vi i sterkere grad enn før forsvare vårt samfunnsmandat, sa landsleder Anne Grethe Klunderud.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede regler om tvang innen psykisk helsevern. – Vi ønsker å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang der det er nødvendig. Utvalget får en viktig rolle i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen.

De erfaringene brukerne har anses som like viktige som det fagfolkene kan bidra med, og målet er et likeverdig forhold mellom brukere og fagfolk. "Samarbeid i Lærings- og mestringssenteret - brukermedvirkning og makt", er tittelen på doktoravhandlingen spesialrådgiver Anita Strøm skal forsvare 28. mai i Oslo.

Fylkesmennene protesterer mot Helsedirektoratet – mener at de ikke har hjemmel til å spørre kommunene om hvordan de vil bruke penger på psykisk helse i år. - Det lokale selvstyret er ikke alltid den rette løsningen når nødvendige helsetjenester skal opprettholdes og utvikles, sier lederen i Mental Helse.

Helsekonferansen er en årlig konferanse som arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet. Konferansen hadde i år har fokus på nasjonal og global samhandling. Både statsminister Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen fremhevet behovet for samspill mellom ulike aktører i helsesektoren i sine innlegg.

Fra 1. juni får du frikortet automatisk i posten når du har betalt kr 1840,- i egenandeler. Har du betalt mer, får du det tilbakebetalt automatisk.

Ringerikes Blad hadde nylig en artikkel om vennene til en psykisk syk kvinne som ikke fikk den hjelpen hun ville ha på legevakten. - Helsevesenet viser ikke mennesker med psykiske lidelser respekt, sier Knut Stubben, leder i Mental Helse Ringerike/Hole.

Bak hver rusmisbruker står mange pårørende. Smerte, angst og fortvilelse er en del av deres hverdag. Jeg skriver for å løfte dem opp. De må synliggjøres og prioriteres, både av hjelpeapparatet og politikerne, sier Gro Skartveit.

Utvalget som har gått gjennom drap begått av personer med kjent psykisk lidelse overrakte mandag sin rapport til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Målet med arbeidet var å finne tiltak for å redusere slike tragiske hendelser. Et av hovedtiltakene er å bedre tjenestene til kombinasjonen ruslidelser og psykisk lidelse.

Dramatiseringen av Arnhild Lauvengs bok "I morgen var jeg alltid en løve" har høstet gode kritikker og gått for fulle hus på Litteraturhuset i Oslo. Nå blir det fire forestillinger på Nationaltheatret, i månedsskiftet mai/juni.

Tre av fire pasienter med både psykisk lidelse og rusavhengighet har ikke noe ordentlig sted å bo. Det gjelder Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Bedre samarbeid mellom sykehus og kommune skal bidra til at de skrives ut til en bolig de kan beholde.

Neste år må Lørenskog kommune kutte 19 millioner kroner innen helse, pleie- og omsorg og sosiale tjenester. Dette vil blant kunne gi et dårligere psykisk helsetilbud for ungdom. - Dersom det blir vedtatt, vil unge mellom 14 og 23 år ikke lenger få noe tilbud, sier hovedtillitsvalgt for Norsk psykologforening i Lørenskog, Kjersti Hildonen. Lørenskog er imidlertid ikke alene om å kutte i tilbudene, det skjer over hele landet.

Etter at de nye reglene for bostøtte har virket i et halvt år, har 12.500 nye husstander fått bostøtte. De fleste av dem hadde ikke rett til bostøtte før. Nå skal alle som har lave inntekter og problemer med å betale boutgiftene sine også kunne få bostøtte. Gjelder det deg eller noen du kjenner?

Ikke mange månedene etter opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) var slutt kom de første kuttene i tilbudet til mennesker med psykiske helseplager. I 2009 kuttet 16 prosent av kommunene i tilbudet innen psykisk helse i følge Helsedirektoratet. – Vi finner oss ikke i disse nedskjæringene, presset kommuneøkonomi må ikke medføre at folk ikke får nødvendig helsehjelp, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Har du vært arbeidsløs en tid? Jo lengre tid det tar, jo verre er det å komme tilbake igjen. Mental Helses mentorer kan kanskje hjelpe?

Undervisningsopplegget venn1 har gitt elever i videregående skole større kunnskap om psykisk helse, og har gjort det lettere å si fra. SINTEF-forskere har gitt Mental Helses program et viktig ”godkjent”-stempel

Det er vondt å være ensom, samtidig burde det være enkelt å gjøre noe med det. Det handler om at alle må ta ansvar for litt mer enn seg selv. Det handler om å ta vare på hverandre. Hvorfor i alle dager finnes det ensomhet når alle trenger noen?

Helsetilsynet gir Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna krass kritikk for langvarig feilbehandling av en kvinne. I tilsynsrapporten nevnes lovbrudd, alvorlig faglig svikt og en rotfestet ukultur. Merete Eriksen i Mental Helse Haugesund er ikke overrasket.

Etter en tilsynsrunde hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i 2007 fant Datatilsynet store mangler knyttet til personvern og datasikkerhet. Mye tyder på at et pålegg om å innføre et tilfredsstillende system for personvern ikke er fulgt.

På Litteraturhuset i Oslo gjør tre kvinner seg seg klare til å formidle en monolog om schizofreniens indre landskap. Det er klart for urpremiere på forestillingen "I morgen var jeg alltid en løve"

Det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om at tvang ikke skal brukes i psykisk helsevern, unntatt i helt spesielle tilfeller. Men flertallet er enig med regjeringen i at det arbeidet som nå er i gang for å begrense tvangsbruken, er et skritt i riktig retning. Mental Helse Ungdom fikk skryt fra Stortingets talerstol for postkortaksjonen mot nedskjæring.

- Med tema arbeid og psykisk helse har vi tydeligvis truffet bredt. Påmeldingene strømmer på. I noen fylker er det allerede fullt, sier koordinator for Verdensdagen, Torodd Eriksen

Helsetilsynet har gitt ut en samlet oversikt over tilsyn med 56 distriktspsykiatriske sentra de siste to årene. Det ble funnet alvorlige feil ved 44 av dem. - Vi ser alvorlig på at pasienter ikke blir sikret behandling de har krav på, sier direktør Lars E. Hansen i Helsetilsynet.

Postkortaksjonen som Mental Helse Ungdom har startet mot kutt i tilbudet til barn og unge, begynner å vekke oppmerksomhet. Håpet er at bøttevis med kort skal få helse- og omsorgsministeren til å bremse helseforetakenes kutt i gode tilbud.

I løpet av året skal det bli lettere å komme i gang med selvhjelpsgrupper her i landet. Da starter Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp distriktskontorer flere steder. Der kan en få informasjon, faglig støtte og hjelp til å starte selvhjelpsgrupper, opplyser Helsedirektoratet.

Jæren distriktspsykiatriske senter, avdeling Kløver 2, har fått mye ros for ordningen med brukerstyrte plasser. Nå har de også fått Akuttpsykiatriprisen for 2010. Kjempeflott, sier landsleder Anne Grethe Klunderud.

Fra 1. mars 2010 vil arbeidsavklaringspenger erstatte attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføretrygd. Målet er et enklere regelverk og at brukerne skal slippe å bli sendt mellom ulike stønadsordninger. Det er mange bra intensjoner i denne ordningen, men Mental Helse er likevel skeptisk til deler av den.

Anne Kathrine Hallsteinsen begynte med karate i september 2005. Siden har det ballet på seg. Hun har for lengst brunt belte grad to, og sikter mot grad tre i løpet av våren. -Følelsen av å mestre har hatt veldig stor betydning for meg, forteller hun.

Sunniva Ørstavik har vært gjennom en sorgprosess, sier hun. Det var trist å forlate Rådet for psykisk helse, der hun har vært i 11 år, de siste fem som generalsekretær. Samtidig har hun det utrolig gøy. Hun overtok som likestillings- og diskrimineringsombud fra årsskiftet.

Agathe Svela er for lengst tilbake i arbeid etter knekken hun fikk i 1999. Men veien har vært bratt. - Jeg er psykiatrien stor takk skyldig. Men den største jobben har jeg gjort selv, sier hun.

Det verste Amalie (10) vet, er når mamma ligger på sofaen. Og det verste ordet hun hører, er ”sliten.” To helt normale ting i de fleste familier, men hjemme hos Amalie har det noen ganger gått så langt at mamma har blitt innlagt på sykehus. Nå har hun og mamma Elisabeth Heldahl laget bok sammen. Den skal gjøre det lettere for barn å prate om hva som skjer når foreldrene blir syke.

Legene gjør psykisk syke sykere, sier lederen av arbeids- og sosialkomiteen, Robert Eriksson fra FrP. Han mener arbeid er bedre medisin enn sykmelding og antidepressiva. Landsleder Anne Grethe Klunderud er langt på vei enig.

-  Mange opplever tvang som et kjempeovergrep, og problemet er at vi ikke vet i hvor står grad det foregår, noe som er svært beklagelig, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse. På grunn av mangelfull registrering av tvangsbruk i psykiatrien, er en troverdig oversikt ikke mulig.

Pressekontakt

- Politisk rådgiver og informasjonsleder

48 00 60 50

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.