Oslo

Sosionom søker informanter til masteroppgave

Han arbeider som sosionom på medisinsk klinikk ved OUS, Ullevål sykehus, Oslo. I forbindelse med videreutdanning ved Senter for selvmordsforebygging og – forskning ved Universitetet i Oslo skriver han en master om barna til dem som forsøker å ta livet sitt.

Terje Herman Wilter skriver :

"Jeg har avtale med Akuttmedisinsk avdeling på Ullevål om å rekruttere informanter blant deres pasienter. Dette fordi jeg må snakke med voksne og ikke mindreårige. Masteroppgaven skal besvare hvordan foreldre ser på sine egne barns adferd, rolleendring og opplevelser i familien etter at en av foreldrene har vært innlagt her med selvpåført forgiftning. Dette har vist seg noe vanskelig siden det ikke er mange i denne kategorien (forgiftning + daglig omsorg for mindreårige barn) som bli innlagt her og siden det tydeligvis er vanskelig å takke ja til å fortelle om sine barns problemer i kjølvannet av forelderens egne handlinger. Etter to utsettelser og forsøk på å få avtale med andre sykehus forsøker jeg nå dere av to grunner. Den ene er at jeg ikke ønsker å endre problemstillingen vekk fra barnas stilling i familien til en eventuell litteraturoppgave siden temaet er viktig å få belyst. Den andre er at forskningsveilederen vår i medisinsk klinikk anbefalte dere som en mulig samarbeidspart. Jeg trenger å komme i kontakt med noen som kan være informanter. Hvis jeg ikke får tak i nok voksne innlagte her på sykehuset kan jeg kanskje snakke med noen voksne som var mindreårige barn til selvmordsforsøkere eller andre relevante personer gjennom dere? Har noen hos dere mulighet til å diskutere dette med meg for å avklare om dere i det hele tatt har lyst og mulighet til å være med på et samarbeid? 

Send gjerne svar også til min private e-postadresse  Jeg kan også kontaktes pr telefon."

Prosjektet var opprinnelig ment å ferdigstilles i 2016, men jeg har fått utsettelse til ut 2017:

Fra: Helge Grimnes 
Sendt:  5. desember 2016 16:27
Til: Terje Herman Wilter
Emne: SV: Endringsmelding Prosjekt  2015/18154 HeiViser til endringsmelding med spørsmål om utsatt varighet til  31.12.2017.Siden utsettelsen ikke medfører noen ulemper for allerede inkludert pasient ved at vedkommendes opplysninger anonymiseres permanent innen oppgitt frist i samtykke,tilrådes endringen. Ny varighet som må oppgis i samtykket er  31.12.2017. 

Helge Grimnes

Personvernrådgiver Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern 

Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF mobil 40 21 00 35 | kontor 23 01 50 52 

Vennlig hilsen

Terje Herman Wilter

Sosionom 

http://www.oslouniversitetssykehus.no/ 

Medisinsk klinikk/Avdeling for klinisk service

Seksjon for sosionomer 

Postboks 4955 Nydalen

0424 Oslo 

Tlf.: 2211 7316 Mob.: 9113 1737

Priv.: tel: 480 37 838 

Priv.:   

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

HVA TENKER ET BARN OM SEG, SINE BEHOV FOR HJELP OG STØTTE OG OM SIN FAMILIE ETTER AT EN FORELDER ER INNLAGT PÅ SYKEHUS ETTER SELVMORDSFORSØK?

BAKGRUNN OG FORMÅL

Jeg heter Terje Herman Wilter, er ansatt på Ullevål som sosionom og skal skrive en oppgave om hvordan foreldres selvmordsforsøk kan påvirke barnas behov for hjelp og oppfølging, dres rolle i familien og hvordan barna ser på seg selv. Studien gjennomføres i samarbeid med Pårørendesenteret i Oslo og Akuttmedisinsk avdeling på OUS, Ullevål.

Foreldre er opptatt av sine barns beste, også når de utsetter seg selv og barna for store belastninger og det er vanskelig å finne overskudd nok til barna sine. Barna vil uansett om de voksne forteller barna om hva som har skjedd forsøke å tenke seg frem til både årsaker til og løsninger på en vanskelig familiesituasjon.

Jeg vil i denne studien forsøke å finne ut hva du som barn av en forelder som utførte et selvmordsforsøk tenker om dine reaksjoner og dine eventuelle hjelpebehov den gang du var barn.

Spørsmålene i intervjuet vil omhandle hvordan selvmordsforsøket har påvirket hverdagslivet i familien, din og søskens rolle i familien, hva andre rundt familien har bidratt med og hvordan dette eventuelt har preget deg senere.

HVA INNEBÆRER DELTAKELSE I STUDIEN?

Hvis du er villig til å delta i studien kommer jeg innom deg på sengeposten slik at du kan stille flere spørsmål om studien før du skriver under på samtykkeerklæringen. Deretter avtaler vi tid for intervjuet ca en uke frem i tid. Intervjuet kan foregå på sykehuset eller et annets sted du føler deg mer bekvem med. Intervjuet vil vare i 45 - 90 minutter.

Jeg ønsker å finne ut mest mulig om det du mener og er avhengig av det du forteller meg i løpet av intervjuet. Jeg oppsøker verken journal eller andre dataregistre for opplysninger. Intervjuet til foregå som en samtale hvor vi snakker sammen.

Jeg gjør lydopptak av hele intervjuet slik at jeg ikke går glipp av noe av det du sier.

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?

Alle personalia om deg vil bli behandlet konfidensielt. Jeg vil vite hvem du er, men ditt navn og dine barns navn, kjønn, bosted o.l. vil bli anonymisert når jeg skriver ut intervjuet til tekst. Slik vil ingen andre få vite hvem du er.

Intervjuet blir skrevet ut i tekst og anonymisert samtidig. Veileder har tilgang til denne teksten sammen med meg. Jeg vil bruke intervjuet i masteroppgaven min på en slik måte at ingen kan kjenne igjen deg eller de du forteller om i intervjuet.

Når jeg har skrevet ferdig oppgaven vil dine personopplysninger slettes. Planen er at dette skjer innen 31. desember 2017. Den anonymiserte utskriften av intervjuet tas vare på etter de regler som gjelder for oppbevaring av forskningsdata på OUS. Opptaket av intervjuet slettes samtidig med personopplysningene, senest 31. desember 2017.

FRIVILLIG DELTAKELSE

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Husk at selv om du trekker deg fra min studie vil dette ikke påvirke hjelpen du får fra sykehusets ansatte og for de vurderingene legene gjør av ditt behov for hjelp! Sykehuset vil heller ikke gi videre informasjon om hvorvidt du deltar eller ikke i prosjektet. Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Terje Herman Wilter 2211 7316, teil@uus.no. Veileder for oppgaven er May Vatne som kan kontaktes på 6723 6209 eller may.vatne@hioa.no. Veileder er førstelektor/psykiatrisk sykepleier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studien er meldt til sykehusets personvernombud for forskning, er vurdert av Regional Etikkomite og godkjent av OUS ved Akuttmedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk.

SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I STUDIEN

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta

Dato                                              Navn

Organisasjonsrådgivere

Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

900 88 649

Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

901 02 844

Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

976 86 279

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Rapportering av velferdsmidler 2017

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.